1 – چگونه اعداد زوج را تشخیص می دهیم ؟
2 – چگونه اعداد فرد را تشخیص می دهیم ؟
3 - در جای خالی عبارت مناسب بنویسید .
حاصل جمع اعداد فرد با هم یک عدد ................ است .                            
حاصل جمع اعداد زوج با هم یک عدد .................. است .
حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد ، عددی .............. است .
4 - برای اعداد زوج یک الگو رسم کنید .
5 - برای اعداد فرد یک الگو رسم کنید .
6 – کامل کنید .
اعداد 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 و 21 مضرب های عدد ............ هستند .    
اعداد 12 ، 18 ، 24 ، 30 ، 36 و 42 مضرب های عدد ............ هستند . 
هفتمین مضرب عدد 8 عدد ....................... است .                    
ششمین مضرب عدد 9 عدد ...................... است .
7 - اعداد زوج و فرد را مشخص کنید .
789456    654987    123654    159630    888881
-------------    -------------    -------------    -------------    -------------

حجم: 12.9 کیلوبایت

نمونه سوال فوق برای پر کردن چک لیست ریاضی ششم که در لینک زیر قابل دریافت است مناسب می باشد :

  چک لیست قابل ویرایش ارزشیابی ریاضی ششم


موضوعات مرتبط :
دانلود نمونه سوال