1 – جمع و تفریق زیر را با روش پیدا کردن کوچک ترین مخرج مشترک حل کنید .
2 – حاصل ضرب های زیر را به دست آورید .
3 – چه کسرهایی معکوس همدیگر هستند ؟
4 – معکوس کسرهای زیر را بنویسید .
5 – تساوی های زیر را کامل کنید .

نمونه سوال فوق برای پر کردن چک لیست ریاضی ششم که در لینک زیر قابل دریافت است مناسب می باشد :


موضوعات مرتبط :
دانلود نمونه سوال