ابتدا یک حرف را تایپ کنید .

مثلا حرف ش 

برای گذاشتن فتحه روی " ش "  ابتدا کلید shift را نگه دارید سپس کلید A  را فشار دهید ←  شَ
برای کوتاه شدن آموزش ، بقیه موارد را خلاصه خدمت تان عرض می کنم :

شُ ← shift  + S

شِ  ←  shift  + D

شً ← shift  + Q

شٌ ← shift  + W

شٍ ← shift  + E

به طور خلاصه روند کار این گونه است ؛

ابتدا حرف مورد نظر را تایپ کنید

کلید shift را نگه دارید

صدای مورد نظر را تایپ کنید

در انتها کلید shift را رها کنید .

توجه داشته باشید که می توانید از این امکان در بین حروف کلمات نیز استفاده کنید .

نمونه : کُمَک

روش نوشتن :

تایپ حرف " ک " ← کلید shift را نگه دارید و کلید S را بزنید ← تایپ حرف " م " ← کلید shift را نگه دارید و کلید A را بزنید ← تایپ حرف " ک "


موضوعات مرتبط :
آموزش رایانه برای معلمان