گروه تلگرامی پارک زنده اندیشان

در این پارک ، پیرامون چگونگی استقرار درست برنامه ارزشیابی توصیفی نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی  برگزار می گردد .
به پرسش های همکاران پیرامون ارزشیابی کیفی توصیفی نیز پاسخ داده می شود .

 لینک گروه تلگرامی « پارک زنده اندیشان»
https://t.me/joinchat/DXQZJT-V9yclx6fWY9gWDA