استاد شیگه ماتسو که برترین محقق درس‌ پژوهی در ژاپن می‌باشد، سه ویژگی برای یک کلاس خوب را برمی‌شمارد.
🍀 مطرح شدن ایده‌ها و طرز فکرهای فراتر از تصور ؛
در واقع هنگامی که همة هوش و حواس دانش‌آموزان به جزوة درسی معطوف می‌شود، دقیقاً در همین حین هر دانش‌آموزی در ذهن خود سعی دارد که به نوعی با مطالب نوشته شده در جزوه به تقابل برخیزد.

یعنی دانش‌آموز در پی آن است، که مطالبی را که به صورت بدیهی پذیرفته شده و همگان از آن به عنوان وسیله‌ای برای دفاع از خود به هنگام شنیدن نظر مخالف یاد می‌کنند، کنار زده و به دنبال یک چیز بدیهی‌تر و مرتبط‌تر باشد. هر چقدر که دانش‌آموزان غرق کلاس شوند، به همان اندازه می‌توانیم شاهد خود واقعی آن‌ها و تفکرات و ایده‌های خارج از تصور آن‌ها باشیم.

🍀پیدایش شور و نشاط در بین دانش‌آموزان برای کمک به یکدیگر؛
به نظر می‌رسد هر چه قدر که بیشتر دانش‌آموزان غرق حال و هوای کلاس شوند به همان اندازه نیز احساس آن‌ها صادقانه‌تر و بشاش‌تر می‌گردد. یعنی احساسات تعصبی مانند علاقه‌مندی به گل سرسبد کلاس بودن یا علاقه‌مندی به تعریف و تمجید شدن از سوی معلم کم‌رنگ می‌شوند. همین امر باعث ایجاد این احساس در درون دانش‌آموزان می‌شود که همگی با هم و با هم‌فکری هم به یک فکر و ایدة خوب دست یابند و این احساس باعث می‌شود دانش‌آموزی، که درس چندان خوبی ندارد، در آینده از تمسخر به دور مانده و همچنین یک دانش‌آموز به خاطر مطرح شدن ایدة مشابه ایدة خودش افسوس نخورد. یعنی این کار باعث می‌شود که مشتاق شنیدن نظرات سایر هم‌کلاسی‌های خود نیز شده و در پی آن باشد که با هم‌فکری آن‌ها به یک نتیجة خوب برسد.

🍀 احساس کردن موفقیت با تمام وجود؛
 آیا غیر از اینست که همدل شدن دانش‌آموزان با یکدیگر و رسیدن به یک فهم یا شناخت جدید، حال در هر زمینه‌ای که می‌خواهد باشد، باعث درک کردن هر چه عمیق‌تر مفهوم انسانیت می‌شود؟
در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که لحظة خلق شدن یک ایدة جدید در کنار همدیگر آکنده از خوشحالی بی‌حد و حصر باشد ولی در عمل این لحظه با یک احساس ناباوری که گویی ندا می‌دهد «یعنی واقعاً ما بودیم که این کار را انجام دادیم» توأم است.

📚 معلم ژاپنی به مثابه رهبر؛  👤 یوشی تاکا ایشی کاوا

منبع :کانال تلگرامی راهنمای معلمی با آی دی intrnship


موضوعات مرتبط :
آموزش کلاس داری