استفاده از دو رنگ مداد برای نوشتن در کلاس اول ؛ علاوه بر کند نویسی و بر هم زدن تمرکز؛ با اهداف کتاب فارسی جدید همخوانی و هماهنگی ندارد.

چون ؛

در کتاب مهارت نوشتن تاکید بر یکسره نویسی یا یکپارچه نویسی هست.

یعنی بدون برداشتن مداد از روی صفحه ، کلمه نوشته شود. ( مواردی که نشانه ها به هم میچسبند )

مهمترین دلیل عدم استفاده از مداد قرمز در روش جدید؛ همین نکته است.

نکته:

ر صورتی که دانش آموزی در شناخت و تفکیک صداهای یک کلمه مشکل داشته باشد؛ میتواند به صورت مقطعی و تا رفع مشکل ، از  دو رنگ مداد در نوشتن استفاده کند.

یا برای رفع مشکل دانش آموزی که در کلماتی که س و ش دارند؛ دندانه ها را کم یا زیاد میگذارد؛ استفاده از دو رنگ مداد؛ یک روش موثر و نتیجه بخش خواهد بود.

" خانم دریابر "

منبع :کانال تلگرامی معلم اول با آی دی moallemavval