*معلم که باشی،*
 طعم شیرینیِ میوه رسیدهِ مهر را بیشتر حس می کنی!

*معلم که باشی،*
 خنکای باد مهر بیشتر از دیگران بر تنت حس می شود!

*معلم که باشی،*
 بوی نوی کاغذ کتاب و جلد دفتر بیش از همیشه، تو را به وجد می آورد!

*معلم که باشی،*
 شلوغی خیابان های پاییز و کوچه های مهر، بیش از گذشته بر دیدگانت نمایان می شود!

 و ...

*معلم که باشی،*
ماراتن تپش قلبت با گذر دقیقه ها و ثانیه ها بیش از پیش، آهنگِ سرعت می گیرد!

آری ! تو همان *معلمی* هستی که کودک درونت بیش از هزاران کودک بیرون، دلتنگ مهرِ *مهر* است و مملو از شوق دیداری!موضوعات مرتبط :
متون ادبی درباره معلم